WHY LINKGROUP

What do you gain
by cooperating with us?

We make sure that the competencies we provide to our clients meet their expectations. Working with us, you gain access to high-class IT specialists and more flexibility in project work.

Access to high-quality programming teams
that will take care
of your project

We provide experienced IT specialists who are specialized in the areas necessary for the implementation of your project.

Optimization of project implementation costs and time

By opting for our services, you’re saving time devoted to recruitment and training of new employees, and reduce employment costs.

The flexibility of your business towards
market changes

Cooperation with us ensures you unlimited access to IT specialists who will take care of your project even when your business goals change.

An exceptional
network of contacts

Our consultants have a network of 70,000 specialists and are available to you at every stage of the project.

We provide qualified IT specialists to many sectors of the market. Our clients are companies from such industries as:

Technologies we mostle recruit

Cooperation models

Staff Augmentation

Staff Augmentation

A Staff Augmentation model is based on loaning an IT specialist, qualified in the field corresponding to the needs of a given project. This allows you to increase the programming team without the need for permanent employment of the specialist. If the project develops during implementation or the need for specialists changes, our consultants will be able to react and provide necessary competences even during the execution of the order.

Deciding on Staff Augmentation, you’ll save time devoted to recruitment and training of new employees, reduce employment costs and ensure timely project implementation. Our consultants have access to a network of qualified specialists (over 70,000 profiles) and are available to you at every stage of the project.

Team leasing

Team Leasing

Team Leasing means completing and loaning the entire team of qualified specialists for the needs of a specific project – without having to hire the team permanently in the company. After determining the Client’s needs, the client gains access to a team of high-quality qualified specialists who take care of the project – from the client’s office or ours.

Similar to Staff Augmentation, if the project develops during implementation or the demand for specialists changes, our consultants will be able to react and provide necessary competences even during the execution of the order.

Managed services

Managed services

Managed Services combine the advantages of Staff Augmentation / Leasing Team and Fixed Price. This model means the management of a selected IT service (e.g. taking care over Helpdesk) is carried by an external team of specialists.

Managed Services provide client’s with the access to advanced, innovative and proven solutions, while optimizing the costs of service delivery. We take full responsibility for managing the selected services, so that the client can run their business more efficiently.

Managed Services provide access to proven solutions in management of application systems, system environments, testing and Service Desk maintenance. The service is provided while maintaining a high level of security and ensuring business continuity. Managed Services guarantee high flexibility, as with the change of business needs, they allow to increase or decrease the scope of service provision at any time of the cooperation.

The services that we offer as part of Managed Services are:

Systems and applications architecture

In the field of systems and application architecture, we combine our knowledge of the industry with experience and relevant competences. We specialize in creating software architecture as well as software and hardware infrastructure. The system and application architecture we design is scalable, layered, modular, easy to maintain and readable. As part of the cooperation, we provide services related to the optimization of infrastructure costs, Cloud services, as well as consulting services for selecting the hosting.

Application programming

One of our specialties is programming applications in Python, JavaScript and other languages, using the most popular frameworks. Our team consists of experienced programmers, testers, UX specialists and graphic designers. We go beyond the usual solutions, create different user interfaces, while providing support in the implementation and maintenance of the application. We strive to translate the idea into a product that brings measurable business results.

Testing of application and websites performance 

As part of the extensive process of building and maintaining applications and websites, it is common to conduct tests, including on the operation speed. We specialize in comprehensive software testing, mobile and desktop application tests, website and web application tests as well as iOS and Android application tests. We test projects at every stage of production in order to improve the quality of the software and increase its efficiency.

Application delivery

Optimizing the speed of loading and operation of the application not only increases the conversion level, but also improves the position in the unpaid Google results and increases the performance and profitability of Adwords advertising campaigns. We help you achieve your goals and enable you to gain competitive advantage. Using innovative and proven solutions, we offer optimization based on cache systems.

Systems for monitoring application availability

Monitoring is an indispensable element of the IT infrastructure. We offer solutions aimed at fast and trouble-free operation of the application. Thanks to extensive diagnostics, we can effectively respond to unavailability of the application, detecting failures that are not noticed by internal monitoring systems. We provide automation of reactions, thanks to which it’s possible to quickly eliminate the problem.

Web crawling

We offer service that allows you to obtain a large amount of well-defined data from public dormitory websites and present them in a structured form – convenient for later analysis. We provide solutions aimed at gathering, for example, complete information about companies from a given sector, the results of positioning a company website, a full list of products with descriptions and many more.

Code review

Good code quality and it’s high readability not only ensure better operation of the application, but also greater ease of it’s modification and development. We offer our clients an assessment of the quality of the code in Python, C ++, Java, JavaScript, so that it is understandable, transparent and provides better efficiency.

Network and application security audit

By performing an audit of network and application security, we are able to identify errors and detect any security holes at the stage of design and implementation of the application. We carry out a comprehensive assessment of the security of corporate networks, internet applications and mobile applications as well as penetration tests aimed at testing the resistance to attempts to break security.

Staff Augmentation

Staff Augmentation

Staff Augumentation, opiera się na wypożyczeniu konkretnego specjalisty, wykwalifikowanego w dziedzinie odpowiadającej zapotrzebowaniu danego projektu. Pozwala to zwiększyć zespół programistyczny bez konieczności stałego zatrudnienia pracownika, a jeśli projekt rozwinie się w trakcie realizacji lub zmieni się zapotrzebowanie na specjalistów, nasi konsultanci będą w stanie zareagować i dostarczyć niezbędnych kompetencji nawet w trakcie realizacji zlecenia.

Decydując się Staff Augumentation, oszczędzasz czas poświęcony na rekrutację i szkolenie nowych pracowników, zmniejszasz koszty zatrudnienia i masz pewność terminowej realizacji projektu. Nasi konsultanci posiadają dostęp do sieci wykwalifikowanych specjalistów (ponad 70 tysięcy profili) i są dostępni dla Ciebie na każdym etapie projektu.

Team leasing

Team Leasing

Team Leasing charakteryzuje się skompletowaniem oraz wypożyczeniem całego zespołu wykwalifikowanych specjalistów na potrzeby określonego projektu – bez konieczności zatrudniania zespołu na stałe w firmie. Po określeniu zapotrzebowania, klient zyskuje dostęp do zespołu wysokiej jakości wykwalifikowanych specjalistów, który całościowo zajmuje się dowiezieniem projektu – z siedziby klienta lub naszej.

Podobnie jak w przypadku Staff Augumentation, jeśli projekt rozwinie się w trakcie realizacji lub zmieni się zapotrzebowanie na specjalistów, nasi konsultanci będą w stanie zareagować i dostarczyć niezbędnych kompetencji nawet w trakcie realizacji zlecenia.

Managed services

Managed services

Managed Services (tzw. usługi zarządzane) łączą zalety Staff Augumentation/Team Leasingu oraz Fixed Price, i polegają na całkowitym zarządzaniu wybraną usługą klienta poprzez zespół z zewnątrz (np. opieką nad Helpdeskiem) – począwszy od prostych czynności serwisowych, po pełne wsparcie procesów biznesowych.

Podstawą Managed Services jest dostęp do zaawansowanych, innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów realizacji usługi. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność, abyś mógł, efektywnie prowadzić swój biznes.

Managed Services zapewnia dostęp do sprawdzonych rozwiązań w ramach zarządzania aplikacjami, środowiskami systemowymi, przeprowadzaniem testów czy wsparciem Service Desku. Dostarczanie usługi odbywa się przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zapewnia ciągłość biznesową. Usługi zarządzane gwarantują także wysoką elastyczność, gdyż wraz ze zmianą potrzeb biznesowych, pozwalają na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu świadczenia usługi w dowolnym czasie współpracy.

Usługi, które oferujemy w ramach Managed Services to:

  • Architektura systemów i aplikacji

W dziedzinie architektury systemów i aplikacji łączymy naszą wiedzę branżową z doświadczeniem i odpowiednimi kompetencjami. Specjalizujemy się w tworzeniu architektury oprogramowania oraz infrastruktury software i hardware. Projektowana przez nas architektura systemów i aplikacji jest skalowalna, warstwowa, modułowa, łatwa w utrzymaniu oraz czytelna. W ramach współpracy świadczymy usługi związane z optymalizacją kosztów infrastruktury, usług Cloud, a także zapewniamy usługi konsultingowe ds. wyboru hostingu.

  • Programowanie aplikacji

Jedną z naszych specjalizacji jest programowanie aplikacji w językach Python, JavaScript i innych, z użyciem najpopularniejszych frameworków (m.in. Django, React). Nasz zespół składa się z doświadczonych programistów, testerów, specjalistów UX i grafików. Wykraczamy poza utarte rozwiązania, tworzymy nietypowe interfejsy użytkownika, jednocześnie zapewniając wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu aplikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby ideę przełożyć na produkt przynoszący mierzalne wyniki biznesowe.

  • Testy wydajności aplikacji i stron internetowych

W ramach rozbudowanego procesu budowania i utrzymania aplikacji oraz stron internetowych powszechnym działaniem jest przeprowadzanie testów, w tym pod kątem prędkości działania. Naszą specjalizacją są kompleksowe testy oprogramowania, testy aplikacji mobilnych i desktopowych, testy stron internetowych i aplikacji www oraz testy aplikacji iOS i Android. Wykonujemy je na każdym etapie produkcji w celu poprawienia jakości oprogramowania i zwiększenia jego wydajności.

  • Application delivery

Optymalizacja prędkości ładowania i działania aplikacji nie tylko wpływa na zwiększenie poziomu konwersji, ale również poprawia pozycję w bezpłatnych wynikach Google oraz zwiększa opłacalność kampanii reklamowych Adwords. Pomagamy osiągać ustanowione cele i umożliwić zyskanie przewagi konkurencyjnej. Wykorzystując najnowocześniejsze, sprawdzone rozwiązania, oferujemy optymalizację opartą o systemy cache.

  • Systemy monitorowania dostępności aplikacji

Monitoring to nieodzowny element infrastruktury IT. Oferujemy rozwiązania mające na celu szybkie i bezawaryjne działanie aplikacji. Dzięki rozbudowanej diagnostyce możemy skutecznie reagować na niedostępność aplikacji, wykrywając awarie, których nie zauważają wewnętrzne systemy monitorowania. Zapewniamy automatyzację reakcji, dzięki której możliwe jest szybkie wyeliminowanie problemu.

  • Web crawling

Oferujemy usługę pozwalającą na pozyskanie dużej ilości ściśle określonych danych z ogólnodostępnych stron internatowych oraz przedstawienie ich w ustrukturyzowanej formie – wygodnej do późniejszej analizy. Dostarczamy rozwiązania mające na celu zgromadzenie np. kompletnych informacji o firmach z danego sektora, wyników pozycjonowania firmowej strony www, pełnej listy produktów wraz z opisami oraz wiele innych.

  • Code review

Dobra jakość kodu oraz jego wysoka czytelność nie tylko zapewniają lepsze działanie aplikacji, ale również większą łatwość jej modyfikacji i rozwoju. Oferujemy naszym klientom ocenę jakości kodu w językach Python, C++, Java, JavaScript, po to, aby był zrozumiały, przejrzysty i zapewniał szybszą pracę.

  • Audyt bezpieczeństwa sieci i aplikacji

Wykonując audyt bezpieczeństwa sieci i aplikacji jesteśmy w stanie zidentyfikować błędy oraz wykryć wszelkie luki bezpieczeństwa na etapie projektowania oraz implementacji aplikacji. Wykonujemy kompleksową ocenę bezpieczeństwa sieci firmowych, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych oraz testy penetracyjne, mające na celu zbadanie odporności na próby przełamania zabezpieczeń.

SOME OF OUR CLIENTS